We are so excited to announce that Family Connections is working with local artist, Neil Ballard, to add a mural for our Excelsior play yard. Neil created two designs that highlight the beautiful trees of San Francisco. And we want your vote on which design becomes our new mural!

Cast your vote by October 5 using the link below.

He will start his mural in early October, and we can’t wait to welcome families to our Excelsior programs, with one of these beautiful treescapes as the backdrop.

Estamos muy emocionados de anunciar que Family Connections está trabajando con el artista local, Neil Ballard, para agregar un mural en nuestro patio de juegos de Excelsior. Neil creó dos diseños que resaltan los hermosos árboles de San Francisco. ¡Y queremos su voto para el diseño que se convertirá en nuestro nuevo mural!

Emita su voto antes del 5 de octubre siguiendo el enlace.

Neil comenzará su mural a principios de octubre y estamos emocionados de poder darle la bienvenida a las familias de nuestros programas de Excelsior, con uno de estos hermosos árboles pintado en nuestro centro.

• • •

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Family Connections đang làm việc với nghệ sĩ địa phương, Neil Ballard, để thêm một bức tranh tường cho sân chơi Excelsior của chúng tôi. Neil đã tạo ra hai thiết kế làm nổi bật những hàng cây xinh đẹp của San Francisco. Và chúng tôi muốn bạn bình chọn về thiết kế nào trở thành bức tranh tường mới của chúng tôi!

Bỏ phiếu của bạn trước ngày 5 tháng 10 bằng cách sử dụng liên kết bên dưới.

Neil sẽ bắt đầu bức tranh tường của mình vào đầu tháng 10, và chúng tôi rất nóng lòng được chào đón các gia đình đến với chương trình Excelsior của chúng tôi, với một trong những cái cây tuyệt đẹp này tại trung tâm của chúng tôi.

• • •

我們很高興地宣布,家庭聯繫中心正在與當地藝術家 Neil Ballard 合作,為我們的 Excelsior 遊戲場添加壁畫。Neil 創作了兩幅三藩市美麗樹木的設計。 我們希望您投票決定哪幅設計將成為我們的新壁畫!

使用下面的鏈接在 10 月5日之前投票。

Neil 將於 10 月初開始他的壁畫,我們迫不及待地歡迎大家參加我們的 Excelsior 計劃,選出其中一幅美麗的樹景作為背景。

• • •

Vote for the design you want to see painted in our Excelsior play yard: