Loading Events

All Events

Reconstruction: Children will hone their skills through games and put their critical thinking to the test, working to solve puzzles, riddles, escape boxes, and more.

Tái thiết: Trẻ em sẽ trau dồi kỹ năng của mình thông qua kiểm tra khả năng tư duy phản biện và trò chơi của mình, làm việc để giải các câu đố, hộp thoát hiểm.

Reconstrucción: Los niños perfeccionarán sus habilidades a través de juegos y pondrán a prueba su pensamiento crítico, resolviendo acertijos, cajas de escape, y más.

重建: 孩子們將通過遊戲磨練他們的技能,並測試他們的批判性思維,努力解決拼圖、謎語、逃生箱等。