Loading Events

All Events

Inventors: In the Inventor’s Workshop, children will use their imagination to design, plan, and build new inventions. From catapult launches to rocket construction, they will grow their skills in science, technology, arts, math, and literacy.

Nhà phát minh: Trong khóa học phát minh, trẻ em sẽ sử dụng trí tưởng tượng của mình để thiết kế, lập kế hoạch và xây dựng những phát minh mới. Từ máy phóng đến chế tạo tên lửa, các em sẽ phát triển các kỹ năng về khoa học, công nghệ, nghệ thuật, toán học và đọc viết.

發明家: 在發明家工作室,孩子們將發揮他們的想像力來設計、規劃和建造新發明。 從彈射器發射到火箭建造,他們將提高科學、技術、藝術、數學和識字方面的技能。

Inventores: Niños usarán su imaginación para diseñar y construir inventos. Desde lanzamientos de catapultas hasta construcción de cohetes, aumentarán sus habilidades en ciencia, tecnología, artes, matemáticas y alfabetización.