Loading Events

All Events

Join us for a fun community event celebrating the scariest time of the year!

 • Haunted House
 • Arts and crafts, games, and more
 • Costumes encouraged

An adult must accompany all children.

¡Únase a nosotros para un divertido evento comunitario que celebra la época más aterradora del año!

 • Casa embrujada
 • Artes y manualidades, juegos y más
 • Se recomiendan disfraces

Un adulto debe acompañar a todos los niños.

Tham gia cùng chúng tôi cho một sự kiện cộng đ ng vui vẻ kỷ niệm th i gian thú vị trong năm!

 • Ngôi nhà ma ám
 • Nghệ thuật và thủ công, trò chơi , v.v.
 • Khuyến khích qua trang

Một người lớn phải đi cùng tất cả trẻ em.

加入我們,參加有趣的社區活動,慶祝一年中最可怕的時刻!

 • 鬼屋
 • 藝術和手工藝品、遊戲等
 • 鼓勵服裝

所有兒童必須有一名成人陪同。

 

Register / Regístrate  / đăng ký / 現在註冊:

https://www.eventbrite.com/e/halloween-celebration-tickets-703815309537?aff=oddtdtcreator

volunteer / ofrecerse / quân tình nguyện / 自告奮勇:

https://www.eventbrite.com/e/705598182157?aff=oddtdtcreator

Go to Top