Loading Events

All Events

Event Series Event Series: Friday Family Fun Night

Friday Family Fun Night: A Celebration of Black History
Create artwork inspired by people and moments in Black history, and enjoy a dinner feast with us. This event is free and open to all, and a celebration of African American culture!

Đêm vui gia đình: Tháng Di sản người Mỹ gốc Phi
Để kỷ niệm Tháng Di sản người Mỹ gốc Phi, chúng ta sẽ tìm hiểu về những đóng góp đáng kinh ngạc của các nhà phát minh người Mỹ gốc Phi và tác động lâu dài của họ đối với thế giới của chúng ta. Các gia đình sẽ tạo ra các dấu trang thủ công để tôn vinh các phát minh của họ. Tham dự miễn phí • mở cửa cho tất cả mọi người.

Noche de Diversión Familiar: Celebracion del Mes de la Historia Afroamericano
Cree obras de arte inspiradas en personas y momentos de la historia Afroamericana y disfrute de una cena con nosotros. Gratis de asistir • abiertos para todos.

家庭歡樂之夜: 黑人歷史的慶典
與我們一同以黑人歷史中的人物和時刻為靈感創作藝術作品,並享用晚宴。免費參加 ∙ 歡迎所有人。