Loading Events

All Events

Event Series Event Series: Friday Family Fun Night

Friday Family Fun Night: Cultural Celebration

Let’s take a trip around the world! We invite you to dress in your cultural clothing and participate in an international fashion runway. There will be world map puzzles for you to color and take home. Food and drinks will be provided. 

Noche de Diversión Familiar: Celebración de la Cultura

¡Este mes vamos a hacer un viaje alrededor del mundo! Te invitamos a vestirte con tu ropa cultural y participar en una pasarela de moda internacional. Habrá rompecabezas de mapas del mundo para que los colorees y los lleves a casa. Comida y bebida serán proveídas.

Hoạt động gia đình: Lễ kỷ niệm văn hóa

Tháng này, chúng tôi sẽ thực hiện một chuyến đi vòng quanh thế giới! Chúng tôi mời bạn mặc quần áo văn hóa của nước và tham gia trình diễn thời trang quốc tế. Sẽ có hoạt động về bản đồ thế giới để bạn tô màu và mang về nhà. Đồ ăn và thức uống sẽ được cung cấp. 

家庭歡樂之夜:文化慶典

讓我們一起環遊世界吧!我們邀請您穿上您的文化服飾,參加國際時裝秀。現場將提供世界地圖拼圖供您上色並帶回家。將提供食物和飲料。