Loading Events

All Events

Science Spectacular: Exploring the Wonders of Science

Join us for an unforgettable Science Spectacular night where we’ll learn about the solar system. Families will have the opportunity to create their very own DIY solar system project to take home. Food will be provided.

Ciencia espectacular: Explorando las maravillas de la ciencia

Únase a nosotros para una noche espectacular de ciencia inolvidable donde aprenderemos sobre el sistema solar. Las familias tendrán la oportunidad de crear sus propios proyectos del sistema solar de bricolaje para llevar a casa. Se proporcionará comida.

Khoa học ngoạn mục: Khám phá những điều kỳ diệu của khoa học

Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một đêm Khoa học ngoạn mục khó quên, nơi chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ mặt trời. Các gia đình sẽ có cơ hội tạo dự án hệ thống năng lượng mặt trời của riêng mình để mang về nhà. Thức ăn sẽ được cung cấp.

科學奇觀:探索科學奇蹟

來參加我們的科學之夜,我們將一起探索太陽系的奧秘。家庭將有機會製作一個太陽系手工品並帶回家。我們將提供食物。