Loading Events

All Events

Each month, we host two food distribution days for families to pick up free boxes of fresh produce and grocery items.

Comida Gratis Para Su Familia:
La inscripción se realiza en línea y está disponible para los primeros 100 inscritos. Hay que tener un hijo menor de 18 años para calificar. La inscripción de Excelsior se abre el tercer viernes; recogida el cuarto viernes.

為您的家人提供免費食物:
註冊是在線完成的,前100名註冊者可以使用。必須至少有一個 18 歲以下的孩子才有資格。註冊:第三個星期五; 取餐:第四個星期五。

Chương trình Hàng tạp hóa:
Việc đăng ký được thực hiện trực tuyến và dành cho 100 người đăng ký đầu tiên. Phải có ít nhất một trẻ em dưới 18 tuổi để đủ điều kiện. Đăng ký: Thứ sáu thứ ba; Nhận đồ ăn: Thứ 6 thứ 4.

Learn more about our Food Pantry.