Loading Events

All Events

Concoctions: Explore science, arts, cooking, and more with hands-on projects. Kids will get their hands messy in slime and pizza dough, engineer structures using recycled materials, and conduct exciting science experiments.

BrebajesExplore la ciencia, las artes, la cocina y más con proyectos divertidos. Los niños se ensuciarán las manos con lodo y masa de pizza, diseñarán estructuras con materiales reciclados y realizarán experimentos científicos.

混合物:  通過實踐項目探索科學、藝術、烹飪等。 孩子們會在粘液和披薩麵團中弄髒他們的手,使用回收材料設計結構,並進行令人興奮的科學實驗。

Pha chế: Khám phá khoa học, nghệ thuật, nấu ăn và hơn thế nữa với các dự án thực hành. Trẻ em sẽ được chơi với chất nhờn và bột bánh pizza, thiết kế các cấu trúc bằng vật liệu tái chế và tiến hành các thí nghiệm khoa học thú vị.