Interpersonal Communication (Vietnamese)

Participants will learn skills for effective interpersonal communication and develop their skills in public speaking. Attendees will build a foundation for strong conversations and develop their active listening skills. To learn more or register, contact Ally.

1-2-3 Magic (Vietnamese)

Loạt chương trình 1-2-3 Magic giúp cha mẹ/người chăm sóc củng cố mối quan hệ với trẻ em và khuyến khích hành vi tốt ở trẻ. Người chăm sóc sẽ học về “Phương pháp đếm 1-2-3” đơn giản nhưng hiệu quả và học cách giảm căng thẳng, trầm cảm cho cha mẹ. Learn about the