Family Movie Night

Family Movie Night: bring your family and enjoy popcorn and movies with Family Connections. ¡Unase a nosotros para disfrutar de palomitas de maíz y una película divertida! 帶上您的家人和我們一起吃爆米花和看一部有趣的電影吧! Mang theo gia đình của bạn và tham gia với chúng tôi để ăn bỏng ngô và một bộ phim vui nhộn!

Family Movie and Art Night

Join us for a movie night, pizza dinner, art activities, and family fun! Free to attend. Parking is available at the FACES SF campus. ¡Únase a nosotros para palomitas, actividades de arte, diversión familiar, y una película! Gratis de asistir. Estacionamiento disponible en el campus de FACES SF. To register / para registrarse: Javier, 415.745.9140,

Family Movie Night

Family Fun Night: Bring your family! Join us for a fun movie and popcorn. Noche de cine familiar: ¡Trae a tu familia! Únase a nosotros para una película divertida y palomitas de maíz. 家庭电影之夜: 带上你的家人!和我们一起观看有趣的电影和爆米花。 Đêm Phim Gia Đình: Mang theo gia đình của bạn! Tham gia với chúng tôi cho một bộ phim vui vẻ và bỏng ngô.