Loading Events

All Events

Únase a nosotros para un recorrido por nuestro centro de Portola y los jardines del Greenway, tiempo en círculo con la maestra de Pre-K, la Sra. Teresa, y bocadillos.

加入我們,參觀我們的 Portola 中心和 Greenway 花園,與學前班老師 Teresa 女士共度時光,並享用小吃和點心。

Hãy tham gia cùng chúng tôi để tham quan cơ sở Portola và các khu vườn ngoài trời, tham gia gới sinh hoạt với giáo viên Pre-K, cô Teresa, và chúng tôi sẽ cung cấp đồ ăn nhẹ và nước giải khát.

Join us for a tour of our Portola center and the Greenway gardens, circle time with Pre-K teacher, Ms. Teresa, and snacks and refreshments.

Go to Top