Loading Events

All Events

Event Series Event Series: Pop N’ Play

Pop N’ Play is a playgroup that incorporates movement, music, and literature into activities, creating a fun space for learning. Classes include visitors from librarians, dance teachers, and artists. For ages 2.5 – 4 years + parent/caregiver. Free to enroll.

Pop N’ Play es un grupo de juego. Diviértase en familia a través de actividades de alfabetización, artes, y movimiento que ayudan a preparar a los niños para el preescolar. Para edades de 2.5–4 años + cuidador/a. Gratis para inscribirse.

Pop N’ Play 是將運動、音樂和閲讀融入活動的遊戲小組,並創造一個有趣的學習空間。 課程的訪客包括圖書館員、舞蹈老師和藝術家。適合2.5-4歲孩子 + 家長/監護人。 免費報名。

Pop N’ Play là một nhóm trẻ mẫu giáo được giám sát bởi người lớn, kết hợp sự vận động, âm nhạc và văn học vào các hoạt động, tạo ra một không gian học tập vui nhộn. Từ 2.5-4 tuổi + cha mẹ/người chăm sóc. Ghi danh miễn phí.

Para registrarse / to register / Câu hỏi / 註冊: Kristina, popnplay@fccenters.org